fbpx
Jesteś na naszej oficjalnej nowej stronie internetowej, która jest w fazie testów. Zawsze możesz wrócić na starą wersję: elikart.pl
Kraków, Gromadzka 66, tel. 535 005 467
Tor jest teraz otwarty!

Regulamin toru gokartowego ELIKART M

Regulamin toru gokartowego „ELIKART M”

1. Tor gokartowy „Elikart M” znajduję się w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 66 i jest prowadzony przez firmę:
Elikart M Elżbieta Radwan zwanej dalej Organizatorem.
2. Przed wstępem na tor Uczestnicy wyścigów lub Uczestnicy wraz z opiekunami zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przez uczestników wyścigów zwanych dalej Uczestnikami rozumie się osoby przebywające na terenie toru gokartowego Elikart M.
3. Tor gokartowy stanowi trasa przejazdu gokarta wytyczona przez Organizatora.
4. Uczestnicy przed przystąpieniem do wyścigu wnoszą opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem za korzystanie z toru, jednocześnie oświadczając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
5. Uczestnikiem toru mogą być osoby od 4 roku życia jeśli spełniają warunki fizyczne do kierowania gokartem. Dzieci poniżej 18 roku życia zostaną dopuszczone do uczestnictwa w wyścigach tylko za zgodą swoich opiekunów. Organizator ma prawo zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika.
6. Uczestnik akceptując regulamin oświadcza, iż nie istnieją przeciwwskazania do korzystania przez niego z toru gokartowego. Z toru nie mogą korzystać osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków, ani żadnych środków mogących powodować zaburzenia świadomości lub reakcje utrudniające kierowanie pojazdem. Organizator ma prawo do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z toru w przypadku podejrzenia o nie spełnieniu warunków Regulaminu, bez zwrotu pieniędzy.
7. Na terenie toru kartingowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
8. Uczestnicy przez przystąpieniem do wyścigu zobowiązani są do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami panującymi na torach kartingowych:
Zasady bezpiecznego stroju
– strój uczestnika jest kompletny, przylegający, elementy ruchome garderoby jak: czapki, krawaty, paski, szaliki zostały odpowiednio zabezpieczone,
– obowiązuje pełne, płaskie obuwie (obuwie na obcasach, luźne buty, klapki są niedopuszczalne)
– uczestniczyć w wyścigach może tylko osoba w kasku ochronnym – organizator jest zobowiązany udostępnić uczestnikom odpowiednie dla nich kaski
– spod kasku nie mogę wystawać jakiekolwiek części włosów – zaleca się spięcie długich włosów oraz zabezpieczenie innych rzeczy zagrażających niebezpiecznemu wciągnięciu przez ruchome elementy gokarta
Zasady bezpiecznego poruszania się po torze
– Uczestnik przed przystąpieniem do wyścigu zapozna się z przebiegiem trasy przejazdu, warunkami uczestnictwa zawartymi w pkt.10 Regulaminu oraz znaczeniem sygnalizacji flagami obowiązującej na torze zgodnie z pkt.9 Regulaminu
– obowiązuje zakaz opuszczania gokarta po starcie wyścigu
Ogólna budowa gokarta
– pojazd zawiera elementy ruchome mogące być niebezpieczne dlatego zaleca się zachować środki ostrożności (patrz punkt dotyczący bezpiecznego stroju)
– silnik gokarta jest umieszczony z tyłu i obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu fizycznego z jednostką napędową – istnieje zagrożenie poparzeniem
9. Znaczeniem flag sygnalizacyjnych:
Żółta – Ostrzegawcza. Niebezpieczeństwo na torze. Zwolnij. Zachowaj ostrożność. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. W razie potrzeby zatrzymaj pojazd. Nie opuszczaj pojazdu bez zgody obsługi toru.
Niebieska – Informacyjna. Za Tobą znajduje się szybszy pojazd. Zjedź do prawej krawędzi toru i przepuść szybszą osobę. Niestosowanie się do tej flagi może spowodować przerwanie Twojej jazdy przez personel.
Czerwona Flaga – Wszyscy STOP! Przerwanie wyścigu. Zgodnie z zaleceniami personelu wróć do PIT STOPU
Szachownica – Last Lap. Ostatnie okrążenie. Uczestnicy dokańczają okrążenie i zjeżdżają do PIT STOPU.
10. Warunki uczestnictwa i korzystania z toru kartingowego
a) Start jazdy odbywa się po odpowiednim sygnale
b) Uczestnik poruszą się po torze zgodnie z wyznaczoną przez organizatora trasą oraz kierunkiem ruchu, zachowując przy tym odpowiednią ostrożność – to jest taką, która nie zagraża jemu samemu oraz innym uczestnikom
c) Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich uwag personelu obsługującego tor
d) Zabrania się uderzania w inne pojazdy na torze, uderzania w bandy zabezpieczające
e) Sygnał zakończenia jazdy oznacza dla uczestnika zatrzymanie pojazdu i opuszczenie go zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa
f) Zabrania się naciskania równocześnie pedału gazu i hamulca
g) Zabrania się opuszczania pojazdu w czasie wyścigu
h) Zabrania się przebywania na torze bez kasku ochronnego
i) Zabrania się prowadzenia gokarta jedną ręką
j) Zabrania się chodzenia po torze
k) Ilość przejazdów na torze jest ograniczona czasem, za który została wniesiona opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem, chyba że obsługa toru przed startem poinformuje o warunkach ograniczających przejazdy do określonej liczby okrążeń (dotyczy głównie zawodów GP Elikart M)
l) Dla bezpieczeństwa startujących kolejność jazdy jest początkowo ustalana przez personel obsługujący tor przed rozpoczęciem wyścigu
m) Przerwy w wyścigu, przerwy działania toru ustalane są przez personel obsługujący tor
n) Nie stosowanie się do sygnałów flagami, może skutkować przerwaniem wyścigu
o) Przebieg trasy wyznacza tor z bandami w postaci opon. Uczestnik porusza się po torze nie najeżdżając na bandy.
p) Gokarty Elikart M dysponują różnymi mocami przez co rozwijają zróżnicowane prędkości – dobór odpowiedniego Gokarta jest zawsze konsultowany z obsługą, która może odmówić jazdy niewłaściwym gokartem zwracając Uczestnikowi zapłaconą kwotę
11. Jeśli wystąpią problemy lub usterki techniczne uczestnik niezwłocznie po ich zauważeniu poinformuje o tym personel obsługi toru:
• nie wysiadamy z gokarta
• jeśli to możliwe zjeżdżamy do PIT STOPU lub zatrzymujemy gokarta w miejscu nie powodującym utrudnień w ruchu innym uczestnikom
• powiadomienie należy zgłosić przez podniesienie ręki do góry i poczekać na pomoc personelu.
12. Uczestnik lub opiekun (w przypadku dzieci poniżej 18lat) ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i finansową za szkody spowodowane podczas użytkowania toru gokartowego.
13. Każdy uczestnik korzysta z toru na własną odpowiedzialność i jest świadomy konsekwencji nie przestrzegania regulaminu i nie stosowania się do zaleceń personelu.
14. Złamanie niniejszego regulaminu wyklucza roszczenia względem organizatora w przypadku uszczerbku na zdrowiu, mieniu.
15. W przypadku zatrzymania się pojazdu lub awarii Uczestnik będzie postępował zgodnie z pkt. 11 niniejszego regulaminu zachowując wszelkie środki ostrożności.
16. W sytuacjach uszkodzenia toru przez Uczestników czas przejazdu może zostać skrócony o czas usunięcia tych uszkodzeń w celu zachowania bezpieczeństwa dalszej jazdy.
17.Personel obsługujący tor kartingowy zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do odmówienia lub wykluczenia z uczestnictwa w wyścigu Uczestników bez podania przyczyny.
18. Organizator ma prawo przerwać jazdę uczestnika w każdej chwili bez zwracania opłaty za przejazd.
19. Decyzje obsługi toru gokartowego są bezsprzeczne i ostateczne. Nie podlegają negocjacji.
20. Unieważnienie jednego punktu z regulaminu nie wyłącza przestrzegania pozostałych.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione rzeczy na terenie firmy, ani za szkody rzeczowe, majątkowe, osobowe mogące wystąpić na skutek uczestnictwa w wyścigach.
22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
23. Organizator ostrzega, iż jazda gokartem jest niebezpieczna dla osób z nadciśnieniem i wadami serca.
24. Osoby towarzyszące mogą oglądać wyścig tylko z miejsca wyznaczonego przez obsługę toru.

 

Wszystkie punkty niniejszego Regulaminu zostały zawarte aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.